Terapie

Domov > Terapie

Snoezelen

Je multifunkčná metóda, ktorá sa realizuje vo veľmi príjemnom, špeciálne upravenom priestore pomocou svetelných, zvukových prvkov. Jej cieľom je vyvolanie zmyslových pocitov ako aj stimulovanie zraku, sluchu a všetkých zmyslov k rovnováhe a zdraviu. Je určená prevažne osobám s vývinovými poruchami, mentálnym, či telesným postihnutím, alebo viacnásobným postihnutím, s poruchami správania, učenia sa, psychickými poruchami, poškodením CNS, mozgu,ľuďom s demenciou, a chronickými chorobami.

Viac >

Canisterapia

Je terapeutické pôsobenie pomocou psa. Táto špeciálna liečebná terapia spočíva vo využití pozitívneho vplyvu psa na psychické, fyzické, aj emocionálne zdravie človeka. Terapia má výborné využitie aj pre telesne postihnutých s detskou mozgovou obrnou, svalovou dystrofiou, epilepsiou, kedy sa zlepšuje jemná a hrubá motorika a celkovo pohybové ústrojenstvo týchto ľudí.

Viac >

Bazálna stimulácia

Je ucelený terapeutický a podporný koncept stimulujúci komunikáciu, motoriku a vnímanie človeka. Prispôsobuje sa stavu i veku klienta a orientuje sa na všetky oblasti ľudských potrieb. Ide teda o komplexnú metódu, pri ktorom sa stimulujú všetky základné zložky osobnosti človeka.

Viac >

Muzikoterapia

Predstavuje cielený a zdôvodnený proces terapeutickej zmeny na úrovni psychického, psychosociálneho, spirituálneho a somatického zdravia. Muzikoterapeutický proces slúži buď k nadobudnutiu zdravia, alebo k stabilizácii adaptácie na zdravotné či životné problémy a podporuje integráciu osobnosti. Muzikoterapia využíva cielene zvuk a hudbu v procese navodenia teraputickej zmeny - význam zvuku a hudby sa v muzikoterapeutickom procese využíva cielene.

Viac >

 

Fyzioterapia

Predstavuje liečebný proces, v ktorom sa odborník orientuje aj na spomalenie progresie u osoby s vrodenou chybou, chorobou alebo úrazom. Dokáže prinavrátiť stratené schopnosti alebo funkcie ľudského organizmu ako celku. Pracuje so stavmi po určitých ťažkých úrazoch alebo vážnych ochoreniach. Ak má niekto zdravotné postihnutie, alebo ho časom získal, fyzioterapia je súčasťou integračného procesu zdravotne znevýhodnených. Cieľom fyzioterapie je, aby sa za pomoci fyzioterapeuta pacient postavil ,,na nohy” a vrátil sa čo najskôr do bežného života, alebo sa k nemu aspoň priblížil

Viac >