Centrum sociálnych služieb SYNNÓMIA sa úspešne zapojil do Národného projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov ITMS2014-312041R446, ktorý realizuje Implementačná agentúra Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v spolupráci s partnermi:  Radou pre poradenstvo v sociálnej práci, Slovenskou úniou podporovaného zamestnávania a Fakultou architektúry a dizajnu STU – Výskumným a školiacim centrom bezbariérového navrhovania – CEDA. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. Cieľom projektu je intenzívna podpora zamestnancov a zriaďovateľov zariadení sociálnych služieb v ich príprave na proces transformácie daných zariadení, ktorej výsledkom budú transformačné plány zapojených zariadení. Súčasťou projektu je aj dôkladné hodnotenie pripravenosti jednotlivých zariadení na proces transformácie a informačná kampaň, ktorá bude realizovaná najmä prostredníctvom komunitných aktivít s cieľom vytvárať pozitívne vzťahy v lokalite, v ktorej bude prebiehať proces deinštitucionalizácie. Aj vďaka národnému projektu Slovensko postupne napĺňa Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím, ktorý kladie dôraz na zabezpečenie rovnakých práv všetkých osôb so zdravotným postihnutím, vrátane ich práva na život v spoločenstve s rovnakými možnosťami a voľbami ako majú ostatní ľudia. Viac informácií o procese deinštitucionalizácie nájdete na www.npdi.gov.sk

 

Centrum sociálnych služieb SYNNÓMIA je od 2021 príspevková organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja so sídlom na ulici sv. Gorazda 2978/3, 010 08 Žilina. Vznikla dňa 01.12.1988, kedy bola Okresným úradom Žilina zriadená na ulici Moyzesova 27 v Žiline ako Ústav sociálnej starostlivosti pre deti.

Centrum sociálnych služieb SYNNÓMIA poskytuje sociálnu službu na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu svojim klientom vo forme pobytovej (celoročnej, týždennej) a ambulantnej. Poskytujeme sociálnu službu pre fyzické osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby podľa § 38 Zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov.

Retirement Home

Miestom poskytovania sociálnej služby sú tri pracoviská: pracovisko na ulici sv. Gorazda 2, na sv. Gorazda 3 v mestskej časti Vlčince a pracovisko na ulici Moyzesova 27. Pracovisko Moyzesova 27 je dvojpodlažná budova so záhradou v centre mesta.

Garden

Pracoviská sv. Gorazda 2-3 sú zrekonštruované budovy bývalej materskej školy s bezbariérovým prízemím, so záhradou a pozemkom.

Naše pracovisko je od roku 2017 opätovne recertifikované pre odborné činnosti Bazálna stimulácia a Snoezelen.

#MEDIA_INCLUDE_EMPTY_INCLUDE_EMPTY_zariadenie#
Leisure in cafe
 

Watch our typical day

Sed at semper odio, quis convallis tortor. Proin eu diam tincidunt, malesuada ex nec, lobortis enim. Ut orci sapien, dignissim sit amet eros ut, sollicitudin egestas enim. Vivamus ac nisi eget turpis venenatis bibendum. Morbi a accumsan mauris.

04:53

História CSS Synnomia

16.12.2018 – 30 rokov Centra sociálnych služieb SYNNÓMIA v Žiline

 

16.12.1988

Slávnostným prestrihnutím pásky v upravenom staršom rodinnom dome v radovej zástavbe na ulici Moyzesova 27 v centre mesta Žilina sa otvorilo nové zariadenie pre zdravotne postihnuté deti a mládež, ktoré začalo poskytovať sociálnu starostlivosť v dennom pobyte (sociálnu službu v ambulantnej forme). Zariadenie dostalo následne názov Ústav sociálnej starostlivosti – denný pobyt. Riaditeľkou sa stala PhDr. Soňa Holúbková

19.12.1988

Naša organizácia prijala prvých troch detských klientov, z ktorých dvaja navštevujú zariadenie doteraz

 

 

 

20.11.1990

Medzi Mestským národným výborom Žilina a Okresným ústavom sociálnych služieb Žilina bola podpísaná nájomná zmluva o prenájme Detských jaslí na sídlisku Vlčince v Žiline na dnešnej ulici sv. Gorazda 3 za účelom „umiestnenia telesne postihnutých a retardovaných detí“. Následne 1.12.1990 zmluvu o prenájme Detských jaslí podpísala i riaditeľka Ústavu sociálnej starostlivosti – denný pobyt S. Holúbková. Naše zariadenie tak dostalo do užívania ďalšie priestory

8.1.1991

Prednosta Okresného úradu v Žiline podpísal v nových sociálno-ekonomických podmienkach československého štátu novú Zakladaciu listinu ÚSTAVU SOCIÁLNEJ STAROSTLIVOSTI PRE MENTÁLNE POSTIHNUTÚ MLÁDEŽ, DENNÝ POBYT so sídlom na ulici Moyzesova 27 v Žiline

 

 

 

1.11.1991

Riaditeľkou organizácie sa stáva PaedDr. Jozefa Lobotková

 

 

13.12.1994

Prednosta Okresného úradu v Žiline podpísal dodatok k Zakladacej listine organizácie – k dennému pobytu bol zriadený aj týždenný pobyt (týždenná pobytová forma služby) – názov našej organizácie sa tým zmenil nasledovne: ÚSTAV SOCIÁLNEJ STAROSTLIVOSTI PRE MENTÁLNE POSTIHNUTÚ MLÁDEŽ, DENNÝ A TÝŽDENNÝ POBYT

1.7.1998

Zriaďovateľom organizácie sa stáva Krajský úrad v Žiline, ktorý ju zriaďuje ako svoju rozpočtovú organizáciu, kde sa poskytuje starostlivosť denne a týždenne (ambulantná a týždenná pobytová forma služby). Pracoviská organizácie ostávajú na Moyzesovej 27 a sv. Gorazda 2 – 3 v Žiline

1.1.2002

Organizácia zriaďuje celoročnú pobytovú formu služby, čím sa začali poskytovať tri formy služby: ambulantne, pobytovo týždenne a pobytovo celoročne

1.1.2004

Naša organizácia pod názvom Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých prechádza do zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

2008

Riaditeľkou organizácie sa stáva PhDr. Martina Kozáková

1.6.2010

organizácia sa z Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých premenuváva na Domov sociálnych služieb SYNNÓMIA

 

 

10.10.2012

Riaditeľkou organizácie sa stáva Ing. Dagmar Rechtoriková

 

 

1.7.2016

Sídlo organizácie sa presúva z ulice Moyzesova 27 na ulicu sv. Gorazda 2978/3 v Žiline

16.12.2018

Domov sociálnych služieb SYNNÓMIA poskytuje sociálnu službu 85 zdravotne postihnutým prijímateľom služby vo všetkých vekových kategóriách a to v ambulantnej, týždennej a celoročnej pobytovej forme sociálnej služby na pracoviskách sv. Gorazda 2, sv. Gorazda 3 a na Moyzesovej 27 v Žiline

6.12.2020

Riaditeľkou organizácie sa svojim príchodom do DSS stáva Ing. Aneta Vavríková

1.3.2021

V DSS vzniká zlúčením jediný organizačný útvar so svojim vedúcim pracovníkom, ktorý má na starosti priame poskytovanie sociálnej služby všetkým klientom – Úsek priameho poskytovania sociálnej služby

August 2021

Domov sociálnych služieb SYNNÓMIA už oficiálne poskytuje sociálnu službu 93 zdravotne postihnutým prijímateľom sociálnej služby – z dvoch tretín v ambulantnej forme služby

Jún 2022

Domov sociálnych služieb SYNNÓMIA sa mení na centrum sociálnych služieb - CSS