Oznamovanie protispoločenskej činnosti

Podmienky poskytovania ochrany osobám v pracovnoprávnom alebo v inom obdobnom vzťahu v súvislosti s oznamovaním kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti (ďalej len „protispoločenská činnosť“) a práva a povinnosti osôb pri oznamovaní protispoločenskej činnosti upravuje zákon č- 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "Zákon") .

CSS SYNNÓMIA umožňuje svojim zamestnancom a osobám v obdobnom vzťahu podať oznámenie o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli v súvislosti s pracovnoprávnym alebo iným obdobným vzťahom a ktoré sa týkajú protispoločenskej činnosti a to zodpovednej osobe a na kontakty uvedené nižšie.

Podľa Zákona je obdobným vzťahom najmä výkon práv súvisiacich s účasťou, správou alebo riadením v právnickej osobe, činnosť osoby vykonávajúcej funkciu člena orgánu právnickej osoby, činnosť samostatne zárobkovo činnej osoby, výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy, ktorej predmetom je dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby, odborná prax, absolventská prax, aktivačná činnosť, dobrovoľnícka činnosť.

Zodpovednou osobou CSS SYNNÓMIA je organizačná zložka - protikorupčná jednotka pozostávajúca z troch stálych členov.

Podľa Zákona je závažnou protispoločenskou činnosťou:

 1. skupina trestných činov určených zákonom o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti v par. 2, písm. d) bod 1, (zoznam týchto trestných činov nájdete nižšie v materiáloch na stiahnutie),
 2. trestný čin, za ktorý Trestný zákon ustanovuje trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby prevyšujúcou dva roky,
 3. správny delikt, za ktorý možno uložiť pokutu s hornou hranicou určenou výpočtom, alebo správny delikt, za ktorý možno uložiť pokutu s hornou hranicou vo výške najmenej 30 000 eur,

Základné práva a povinnosti oznamovateľa

 • Oznamovateľ nemôže oznamovať vedome nepravdivé informácie, ktoré získal trestným činom.
 • Poskytnutie dôkazov a overiteľných informácií, kvalita a vecný rozsah oznámenia napomôže úspešnému prevereniu oznámenia.
 • Zákon zakazuje hrozbu alebo postih oznamovateľa odvetným opatrením.
 • Oznamovateľ môže požiadať o ochranu pred odvetným opatrením.
 • Identita oznamovateľa a dotknutej osoby je chránená zákonom.

Možnosti ochrany oznamovateľa

1. Zabrániť odvetnému opatreniu (paragraf 3 a 5 Zákona)

Oznamovatelia môžu pri tzv. kvalifikovanom oznámení požiadať prokurátora alebo správny orgán o ochranu, tzv. status chráneného oznamovateľa. V praxi to znamená, že zamestnávateľ nesmie voči zamestnancovi alebo osobe v obdobnom vzťahu v tomto postavení robiť pracovnoprávne úkony alebo iné úkony. V takom prípade sa pracovnoprávne úkony typu preradenie na inú prácu, výpoveď atď. alebo iné úkony môžu realizovať len so súhlasom Úradu na ochranu oznamovateľov. Viac informácií tu: Zákon.

2. Pozastaviť odvetné opatrenie (paragraf 12 Zákona)

V prípade, že odvetné opatrenie bolo už vykonané, môže sa oznamovateľ obrátiť na Úrad https://www.oznamovatelia.sk a požiadať o pozastavenie účinnosti opatrenia do 15 dní odo dňa, keď sa dozvedel o pracovnoprávnom úkone/inom obdobnom úkone. V prípade, že Úrad udelí ochranu, pozastaví účinnosť takého úkonu na 30 dní. Oznamovateľ tak získa čas, aby sa mohol obrátiť na súd a požiadať o vydanie neodkladného opatrenia. Doručením návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia na súd počas tejto lehoty sa trvanie pozastavenia účinnosti pracovnoprávneho/iného úkonu predlžuje až do nadobudnutia vykonateľnosti rozhodnutia súdu o tomto návrhu.

Viac informácií tu: 54/2019 Z.z. - Zákon o ochrane oznamovateľov proti... - SLOV-LEX

3. Ochrana sa vzťahuje aj na:
 • blízku osobu oznamovateľa,
 • fyzickú osobu - podnikateľa alebo právnickú osobu, ktorú oznamovateľ ovláda (väčšinový podiel), v ktorej má účasť (spoločník, akcionár), v ktorej vykonáva funkciu člena orgánu právnickej osoby (konateľ, člen DR, alebo pre ktorú vykonáva pracovnú činnosť (zamestnanec, dohodár).
 • fyzickú osobu - podnikateľa alebo právnickú osobu (PO), ktorá ovláda PO, v ktorej má oznamovateľ účasť alebo v ktorej vykonáva funkciu člena orgánu PO,
 • osobu, ktorá oznamovateľovi poskytla pomoc v súvislosti s oznámením,
 • zodpovednú osobu alebo osobu, ktorá sa podieľa na plnení úloh zodpovednej osoby.

Kde je možné podať oznámenie?

Oznámenie môže zamestnanec a osoba v obdobnom vzťahu podať:

 • Emailom: oznamovanie.synnomia@gmail.com
 • Telefonicky: 041/565 1745
 • Poštou: Sv. Gorazda 2978/3, Žilina
  (obálku označiť: „Oznamovanie - Dôverné - Neotvárať“)
 • osobne (je potrebné si vopred dohodnúť stretnutie so pracovníkom).

Oznámenie o protispoločenskej činnosti je možné podať tiež prostredníctvom externého systému. Orgánom príslušným na prijatie oznámenia je Úrad na ochranu oznamovateľov, prokuratúra alebo správny orgán príslušný na konanie o správnom delikte, alebo príslušná inštitúcia, orgán, úrad alebo agentúra Európskej Únie.

Kontakty na externé oznamovanie:

 • Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti

prostredníctvom formulára: Chcem oznámiť - Úrad na ochranu oznamovateľov (oznamovatelia.sk),

orgán činný v trestnom konaní, v prípade, že sa jedná podozrenie z trestného činu, a to napríklad:

 • Národná kriminálna agentúra (NAKA)

Kontaktná adresa: Národná kriminálna agentúra Prezídia Policajného zboru, Račianska 45, 812 72 Bratislava

Telefónne číslo: 0961 052 102

Korešpondenčná adresa: Ministerstvo vnútra SR, Prezídium Policajného zboru, Národná kriminálna agentúra, Pribinova 2, 812 72 Bratislava

Web: Národná kriminálna agentúra, Ministerstvo vnútra SR - Polícia (minv.sk),

Podaním oznámenia zodpovednej osobe v CSS SYNNÓMIA nie je dotknutá povinnosť oznámenia trestného činu alebo prekazenia trestného činu podľa § 340 a § 341 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon.

Čo má oznámenie obsahovať?

Oznámenie musí byť čitateľné, zrozumiteľné a formulované tak, aby bolo zrejmé, o akú protispoločenskú činnosť ide.

Obsah oznámenia:

 • Popis skutku (čo sa stalo, kde, kedy, kto a čo oznamovateľa viedlo k podozreniu)
 • Informáciu, ako oznamovateľ získal dané informácie.
 • Existujú nejakí svedkovia? Ak áno, kto?
 • Má oznamovateľ k dispozícii podklady a dôkazy?
 • Hovoril oznamovateľ o tejto skutočnosti s niekým? Ak áno, s kým?
 • Totožnosť a kontaktné údaje oznamovateľa. Ak sa rozhodne ostať v anonymite, tak kontaktné údaje (napr. novovytvorený mail, ktorý používa iba na podanie oznámenia). Ak sa rozhodne neposkytnúť kontakt, nebude možné s oznamovateľom viesť komunikáciu a vyžiadať si doplnenie informácií alebo ho informovať o výsledku preverenia.

Vnútorný systém preverovania oznámení

Zodpovední pracovníci v CSS SYNNÓMIA oznámenie zaevidujú, potvrdia jeho prijatie do 7 dní, preveria jeho obsah a pokiaľ ide o oznámenie o protispoločenskej činnosti do 90 dní od potvrdenia oznámi oznamovateľovi výsledok preverenia a prípadne aj prijaté opatrenia. Oznámime mu aj postúpenie oznámenia orgánom činným v trestnom konaní, pokiaľ to nemôže zmariť vyšetrovanie. Pokiaľ bolo oznámenie postúpené, vyžiadame si výsledok vybavenia a tento oznamovateľovi oznámime do 10 dní od doručenia.