Usmernenie k postupu pre pozitívny prípad SARS-CoV-2 variant Omicron

Pri potvrdení prvého pozitívneho výsledku na SARS-CoV-2 variant Omicron u prijímateľa sociálnej služby alebo zamestnanca poskytovateľa sociálnej služby je potrebný nasledovný postup:

- V prípade ak bol pozitívny výsledok na SARS-CoV-2 variant Omicron zachytený u osoby v rámci individuálneho testovania, je potrebné po dohode s RÚVZ najneskôr do 48 hodín od potvrdenia výsledku, zabezpečiť odbery na PCR testovanie u všetkých prijímateľov a zamestnancov prevádzky. Zariadenie zostáva uzatvorené a celé v červenej zóne až do výsledkov PCR testovania, na základe ktorého sa zariadenie rozdelí na jednotlivé zóny. V prípade, že zo štrukturálnych dôvodov nie je možné vytvoriť zóny, ostáva celé zariadenie v červenej zóne.

- V prípade ak bol pozitívny výsledok na SARS-CoV-2 variant Omicron zachytený v rámci PCR testovania všetkých prijímateľov a zamestnancov prevádzky, sa osoby s negatívnym výsledkom denne testujú antigénovým testom počas troch dní od potvrdenia výskytu SARS-CoV-2 variantu Omicron v prevádzke. Ak testovaná osoba bude tri dni po sebe vykazovať negatívny výsledok, je možné tohto prijímateľa umiestniť v zelenej zóne.

- Antigénové testovanie sa následne vykonáva u všetkých prijímateľov a zamestnancov s negatívnym výsledkom PCR testu každé tri dni, pri výskyte príznakov sa osoba testuje bezodkladne. V prípade potvrdenej pozitivity antigénovým testom je potrebné po dohode s RÚVZ zabezpečiť opakované odbery na PCR test u všetkých zamestnancov a prijímateľov. V prípade šírenia nákazy v prevádzke a postupného pribúdania pozitívnych prípadov, sa odporúča vykonávať opakované odbery na PCR testovanie po dohode s RÚVZ v intervale 5 až 7 dní, až do výskytu posledného pozitívneho prípadu.

- Každý zamestnanec vstupujúci do prevádzky je povinný denne sa otestovať antigénovým testom (bez uplatnenia výnimky).

- Zákaz návštev pokiaľ je celé zariadenie v červenej zóne, následne podľa jednotlivých zón.

- Návštevy sú povinné dodržiavať hygienicko-epidemiologické pravidlá poskytovateľa.

- Zabezpečiť stravovanie prijímateľov na obytných izbách, používať jednorazové nádoby.